Darmowa dostawa od 50 zł (Paczkomaty)

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU FACEBOOK

„Codzienna pielęgnacja naturalnymi kosmetykami

ChitoneCare” (dalej „Regulamin”)

 

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Codzienna pielęgnacja naturalnymi kosmetykami ChitoneCare” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Chitone Sp. z o.o. właściciel marki ChitoneCare, z siedzibą przy ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork, NIP: 8411724198, REGON: 38187511100000

c. „Odpowiedź” – zgłoszenie nadesłane przez Uczestnika na zadanie konkursowe,

d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

e. „Nagrody” - trzy nagrody w postaci zestawów pielęgnacyjnych o łącznej wartości 157 zł każdy, w skład pojedynczego zestawu wchodzą: pianka do mycia twarzy, woda micelarna oraz żel do mycia

ciała.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpocznie się dnia 18.09.2020 r. o godz. 09:00 i trwać będzie do 25.09.2020 r. do godz. 23:59. Pod uwagę będą brane zgłoszenia, w których Uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie – „Jak często zwracasz uwagę na skład swoich kosmetyków do codziennej pielęgnacji i dlaczego to robisz?” w terminie od 18.09.2020 do 25.09.2020. Odpowiedź należy dodać w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie (instagram.com/chitonecare).

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny na profilu Organizatora w serwisie Instagram –instagram.com/chitonecare

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba wskazana w par. 1 lit. e Regulaminu.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo.

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Facebooku Organizatora (facebook.com/chitosancare) oraz:

• wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją zapisów zawartych w regulaminie.

b. udzielić odpowiedzi pod postem konkursowym w serwisie Instagram Organizatora (instagram.com/chitonecare) na pytanie – Jak często zwracasz uwagę na skład swoich kosmetyków do codziennej pielęgnacji i dlaczego to robisz?” w terminie od 18.09.2020 do 25.09.2020.

c. obserwować profil ChitoneCare na Instagramie (instagram.com/chitonecare)

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Odpowiedzią”).

3. Spośród opublikowanych Odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze trzy najciekawsze zgłoszenia. Łącznie podczas trwania Konkursu wybrane i nagrodzone zostaną trzy odpowiedzi.

4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.

5. Opublikowane Odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

6. Odpowiedzi niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

8. Uczestnik udzielający odpowiedzi udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Odpowiedzi przez Chitone Sp. z o.o. właściciel marki ChitoneCare, z siedzibą przy ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork, NIP: 8411724198, REGON: 38187511100000, w szczególności upoważnia Organizatora na dokonanie obróbki Odpowiedzi poprzez dodanie logo Organizatora, publikację Odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą opublikowania zgłoszenia do konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i autorskie pokrewne prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie rozporządzania i wykorzystania oraz prawo wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi na terenie całego świata na następujących polach eksploatacji:

a. trwałe i czasowe utrwalanie w tym przez wykonanie kopii oraz trwałe i czasowe zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami i dowolną techniką, w tym techniką drukarską,

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, bez ograniczeń, w tym co do liczby egzemplarzy i wydań,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy

c. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, remitowanie, za pomocą wizji lub fonii poprzez wszelkie środki publicznego udostępniania w sposób umożliwiający każdemu odbiorcy dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

d. wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet

e. dokonywanie zmian, poprawek i przeróbek

f. wykorzystywanie do celów promocyjnych i informacyjnych, bez ograniczenia

g. tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń

h. udzielanie licencji na wykorzystanie (fragmentów lub całości) na dowolnie wybranych polach eksploatacji

i. zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań.

3. Organizator ma wyłączne prawo do decydowania o handlowych i marketingowych aspektach korzystania z nagrodzonej Pracy konkursowej. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać autorskich praw osobistych do nagrodzonej Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na niewskazywanie swojego nazwiska przy korzystaniu przez Organizatora z nagrodzonej Pracy przekazanej Organizatorowi oraz jej opracowań.

4. Obok Nagród Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

5. Każdy Uczestnik, który dokonał Odpowiedzi w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że dokonana Odpowiedź w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

6. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi z chwilą zgłoszenia do konkursu.

7. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej Odpowiedzi przenoszone, na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi od momentu przesłania zgłoszenia do konkursu.

 

§ 5 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”) spośród Uczestników konkursu wybierze dwie osoby, które otrzymają nagrodę w zestawu do pielęgnacji o łącznej wartości 157 zł każda.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody.

 

§ 6WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

 Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 18.09.2020 r.

 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Chitone Sp. z o.o. właściciel marki ChitoneCare, z siedzibą przy ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork, NIP: 8411724198, REGON: 38187511100000.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania - adres miejsca sesji zdjęciowej) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem Zwycięzców Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu ChitoneCare w serwisie Instagram w relacji Instastories (instagram.com/chitosancare) oraz poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu Instagram. Łącznie zostanie ogłoszonych trzech Zwycięzców do dnia 29.09.2020.

2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagród, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL oraz miejsce realizacji nagrody (wybrany salon stacjonarny lub sklep online) najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu powinni wysłać wszelkie dane w wiadomości prywatnej na profilu ChitoneCare w serwisie Instagram. Jednocześnie Zwycięzcy wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Profilu Organizatora wraz podaniem jego imienia, nazwiska.

3. Organizator wyda nagrody Zwycięzcom Konkursu poprzez Kuriera realizując zamówienie internetowe – nie później jednak niż 21 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagród.

5. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 miesiąca od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

§ 9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem akcji „Codzienna pielęgnacja naturalnymi kosmetykami ChitoneCare” na następujący adres: Chitone Sp.z o.o. właściciel marki ChitoneCare, z siedzibą przy ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork, NIP: 8411724198, REGON: 38187511100000, lub na adres mailowy: chitosan@chitone.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie WWW (chitonecare.com) Organizatora przez cały okres trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

test
pixel