Darmowa dostawa od 50 zł (Paczkomaty)
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Promocji

Regulamin promocji

skomponuj swój zestaw z rabatem – 10% oraz darmowa dostawa.

 

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „skomponuj swój zestaw z rabatem – 10% oraz darmowa dostawa.określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).

 2. Organizatorem promocji „skomponuj swój zestaw z rabatem – 10% oraz darmowa dostawa.” (dalej również: „Promocja”) jest Chitone sp.z.o.p z siedzibą w Lęborku, ul. Pionierów 15 , 84-300 Lębork, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:
0000758954
, NIP: 8411724198, REGON: 381875111, kapitał zakładowy: 66 800,00 ZŁ wpłacony w całości, (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego chitonecare.com. (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: http://www.chitonecare.com .

 4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu (paragonie) obejmującym łącznie co najmniej 2 (dwa) produkty z oferty dostępnej pod linkiem: https://www.chitonecare.com dodane do koszyka udzielony zostanie rabat na  zestaw z rabatem – 10% oraz darmową dostawą. W ramach jednego zamówienia (paragonu)

2. Promocja obejmuje produkty marki Chitonecare znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu w czasie obowiązywania Promocji dostępne pod linkiem https://chitonecare.com/.

3. Promocja trwa od 15.12.2020r. do 18.12.2020  (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy: W Sklepie Internetowym: - dodać do koszyka co najmniej 2 produkty znajdujące się pod linkiem: https://www.chitonecare.com - dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru). W przypadku Sklepu Internetowego – zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

 6. Rabat w wysokości 10% obniżenia regularnej ceny sprzedaży brutto minimum dwóch produktów objętych zamówieniem w ramach Promocji. W przypadku Sklepu Internetowego zostanie naliczony automatycznie po wpisaniu przez uczestnika kodu „last10”.

6. Promocja obejmuje koszty dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie internetowym. Organizator pokrywa całkowite koszty związane z dostawą produktów objętych promocją

7. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.

8. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat procentowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży brutto produktów, przecenionych towarów nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

9. Promocja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.

 10. Uczestnik Promocji będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami określonymi w regulaminie Sklepu, od umowy sprzedaży wszystkich produktów zakupionych w ramach Promocji.

 

III. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: chitonecare@chitone.com lub listownie na następujący adres Organizatora: Chitone sp. z o.o. ul. Pionierów 15 84-300 Lębork (dalej również: „Reklamacje”).

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.chitonecare.com/regulaminpromocji wchodzi w życie od dnia 15.12.2020 roku.

 2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: http://www.chitonecare.com/regulaminpromocji.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Strona 3 z 3

4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://chitonecare.com/Regulamin-cterms-pol-18.html.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): - zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji; - zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie

. 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.

test
pixel