Darmowa dostawa od 50 zł (Paczkomaty)

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla odwiedzających Fanpage Facebook Chitone sp. z o.o.

 

1.     Użytkownik Fanpage Facebook może dokonać jego subskrypcji, w szczególności za pośrednictwem ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”.

2.     Użytkownik Fanpage Facebook może podjąć następujące formy aktywności: polubienia, komentarze, udostępnienia, wysłanie wiadomości, obserwowanie kanału, polubienie kanału.

3.     Administratorem danych użytkownika jest Chitone sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku (84-300), ul. Pionierów 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758954, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 8411724198, REGON: 381875111, zwana dalej Chitone sp. z o.o. lub Administrator.

4.     Dane osobowe zbierane przez Chitone sp. z o.o. za pośrednictwem Fanpage Facebook są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

5.     Chitone sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Fanpage Facebook.

 

§ 1 Rodzaj zbieranych i przetwarzanych danych. Cele oraz podstawa prawna

1.     Chitone sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych.

2.     Wszelkie informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

3.     Chitone sp. z o.o. administruje dane użytkownika na potrzeby:

a)     odpowiedzi na pytania użytkowników,

b)     komentowanie wpisów przez użytkownika,

c)     komunikacji z użytkownikiem.

4.     Aktywność związana z korzystania z Fanpage nie będzie archiwizowana przez Chitone sp. z o.o. poza serwisem Facebook.

5.     Chitone sp. z o.o. nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

6.     Chitone sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

a)     identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko użytkownika konta),

b)     podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

c)     inne dane w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

d)     zdjęcie profilowe (umożliwiające, w niektórych przypadkach poznać wizerunek),

e)     inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji Fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami jest dobrowolne,

f)      treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu Chitone sp. z o.o. może dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który został zawarty w związku z okolicznościami korespondencji),

g)     anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies.

§ 2 Cel przetwarzania danych osobowych:

1.     Dane użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

a)     prowadzenia Fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.

b)     informowaniu za pomocą Fanpage o aktywności Chitone sp. z o.o., promowaniu marki, produktów i wydarzeń, które organizuje Chitone sp. z o.o.

c)     komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),

d)     w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Fanpage

e)     profilowania użytkownika.

2.     W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności Fanpage takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

3.     Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania Fanpage lub pozostawiania komentarzy.

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1.     Dane użytkownika mogą zostać udostępnione poniższym kategoriom podmiotów:

a)     organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)     innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT Fanpaga;

c)     właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

2.     Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać dane użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie Chitone sp. z o.o. wskazuje, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

3.     W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Chitone sp. z o.o. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Chitone sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.     W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Chitone sp. z o.o. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5.     W przypadku skierowania żądania Chitone sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6.     Dane użytkowników,  uzyskane za pośrednictwem wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania użytkownika lub do momentu zakończenia współpracy.

7.     Dane użytkowników i informacje uzyskane za pośrednictwem udostępnionych komentarzy, będą dostępne na serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

8.     Dane osobowe użytkownika gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

9.     Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

10.   Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1.     Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Chitone sp. z o.o. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Chitone sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Chitone sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

2.     Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. Użytkownik  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Chitone sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Chitone sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Chitone sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, użytkownik wniósł sprzeciw.

3.     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, (ii) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, (iii) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, (iv) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Chitone sp. z o.o. podlega, (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Chitone sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Chitone sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Chitone sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Chitone sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

5.     Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: (i) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Chitone sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni, (ii) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownika  zażąda ograniczenia ich wykorzystania, (iii), gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne użytkownikowi  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

6.     Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo: (i) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, (ii) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), (iv) o prawach przysługujących użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, (v) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

7.     Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@chitone.pl

8.     Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. Użytkownik  ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Chitone sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Chitone sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.     Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.   Użytkownik ma prawo żądać od Chitone sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@chitone.pl

11.   Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5 Profilowanie użytkowników

1.     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2.     Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników.

3.     Profilowanie danych osobowych przez Chitone sp. z o.o. polega na przetwarzaniu danych użytkowników w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

4.     W celu dotarcia do użytkownika z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Fanpage, Chitone sp. z o.o., korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności użytkownika na Fanpage. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

test
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel